VEDTÆGTER

Vedtægter godkendt på Generalforsamling torsdag den 2. juli 2020 kl. 18.00 i Rostved Forsamlingshus

Vedtægter for Distriktsrådet for Feldballe & Omegn.

Navn og hjemsted:
Distriktsrådet for Feldballe og Omegn. Distriktsrådet dækker det tidligere Feldballe skoledistrikt. Dette omfatter landsbyerne Feldballe, Tåstrup, Bjødstrup, Kejlstrup og Rostved, samt Møllerup, Korup og Essig.
Formål:
Distriktsrådet har til formål at hjælpe og støtte de lokale foreninger, institutioner og erhvervsvirksomheder.
Distriktsrådet har endvidere til formål at sikre en stemme fra lokalområdet, som derved kan fremme udviklingen i lokalområdet generelt, samt være talerør overfor kommunen og andre myndigheder.

Medlemskab:
Foreninger, institutioner, virksomheder og enkelt personer bosiddende i distriktet er automatisk medlemmer af distriktsrådet.

Det årlige generalforsamling:
Den årlige generalforsamling er Distriktsrådet for Feldballe og Omegns øverste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned. Udover den årlige generalforsamling afholdes generalforsamling efter behov. Alle enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder indkaldes til den årlige generalforsamling ved annoncering i en lokal avis med 14 dages varsel. Herudover kan der indkaldes til generalforsamling efter behov med min. 14 dages varsel.


Den årlige generalforsamling indeholder som minimum følgende dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Valg af 2 stemmetællere
  • Bestyrelsens årsberetning.
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  • Valg til bestyrelsen for Distriktsrådet for Feldballe og Omegn samt to bestyrelsessuppleanter.
  • Valg af revisor og revisor suppleant.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden, senest 1 uge før mødet hvorefter de offentliggøres på hjemmesiden senest 5 dage før mødet. Generalforsamlingen er åben for alle enkelt personer, foreninger, institutioner og virksomheder bosiddende i distriktet, som alle i henhold til ovenfor har en stemme.

Valg:
Valg og afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

Opløsning og vedtægtsændringer:
Forslag om foreningens opløsning og vedtægtsændringer kan kun vedtages med et flertal på 2/3 af samtlige fremmødte stemmer.

Opløsning af foreningen:
Opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer på generalforsamlingen for forslaget om foreningens ophævelse, kan der indkaldes til et nyt generalforsamling, og på dette kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.
Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 af de fremmødte stemmer, når ændringerne har været indsendt rettidigt.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen for Distriktsrådet for Feldballe & Omegn består af 5 personer, som vælges for to år på den årlige generalforsamling, således at der i lige år vælges to personer og i ulige år vælges tre personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den årlige generalforsamling med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af Distriktsrådet, herunder mødeindkaldelser, videre formidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af lokalområdets kommunikation og kontakt til Syddjurs Kommunes administration og øvrige Distriktsråd. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at varetage udviklingsopgaver og afholdelse af konkrete arrangementer og initiativer.

Økonomi:
Regnskabsåret for Distriktsrådet for Feldballe & Omegn følger kalenderåret. Distriktsrådet fører regnskab over indkomne donationer & støttemidler, diverse tilskud og øvrige indtægter.
På den ordinære generalforsamling fremlægges et årsregnskab med revisionspåtegning til generalforsamlingens godkendelse. I tilfælde af ophør skænkes eventuel formue til et almennyttigt formål i lokalområdet efter det opløsende generalforsamlings beslutning.

Ovenstående vedtægter blev godkendt på stiftende generalforsamling, tirsdag den 7. oktober 2008 i Tåstrup Forsamlingshus og ændret på generalforsamlingen/fællesmødet den 12. marts 2013 i Rostved Forsamlingshus, og igen på generalforsamlingen 2. juli 2020 i Rostved Forsamlingshus


Dirigent på mødet 2.7.2020

Carsten Aude

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: